گلدهی زود هنگام نهال زیتون

گلدهی زود هنگام نهال زیتون

گلدهی زود هنگام نهال زیتون

از گلدهی زود هنگام نهال زیتون کوچکمان خوشحال باشیم یا ناراحت!؟

در زیتون برخی ارقام به صورت ژنتیکی زودبارده هستند مانند رقم کرونایکی ،چه بسا اگر هنگام قلمه گیری از شاخه های بارده هم قلمه گرفته شده باشد نهال جوان در سالهای ابتدایی شروع به گلدهی و باردهی خواهد کرد.

اما باید دانست که باردهی در این سن بسیار محدود است چراکه نهال ها ابتدا باید دوره نو نهالی را سپری کرده تا به سن بلوغ برسن و سپس باردهی آنها اقتصادی گردد.

از آنجایی که گلدهی و نهایتا باردهی توان رویشی گیاه را خرج میکند بهتر است در سالهای ابتدایی بعد از گلدهی نهال گلها چیده شوند تا تمام توان گیاه صرف رشد شده و زودتر به اندازه مناسب جهت بهره‌برداری برسند.