کاشت نهال زیتون در شرایط و موقعیت مناسب

کاشت نهال زیتون در شرایط و موقعیت مناسب

کاشت نهال زیتون در شرایط و موقعیت مناسب

کاشت نهال زیتون:

کاشت نهال زیتون از آبان تا فروردین ماه در استان امکان پذیر می باشد در مناطقی که زمستان معتدل دارند بهتر است زودتر اقدام به درخت کاری شود و در نقاط سردتر بایستی پس از برطرف شدن سرما اقدام به کاشت نمود.

شرایط آب و هوایی مناسب کاشت درخت زیتون

دما: زیتون در مناطقی بهترین عملكرد و بهترین كیفیت را خواهد داشت كه دارای زمستانهای معتدل و تابستانهای گرم و خشك و طولانی باشند در این شرایط میوه ها امكان رسیدن پیدا می كنند. زیتون درختی نیمه گرمسیری بوده بنابراین به یخبندانهای شدید حساس است. دمای این حساسیت در دوره های مختلف رشد گیاه فرق می كند. اگر درجه حرارت هوا در دوره استراحت گیاه بتدریج كاهش یابد حتی اگر به 13- درجه سانتیگراد هم برسد خسارت وارد شده به درخت قابل توجه نخواهد بود اما اگر در همین زمان درجه حرارت بطور ناگهانی كاهش یابد ممكن است به نابودی گیاه منجر گردد. همچنین شاخه های بارده درخت در درجه حرارت 5- سانتیگراد ممكن است از بین برود.

نور: محصول رضایت بخش و اقتصادی زیتون در مناطقی كه بیش از 1500 ساعت آفتاب در سال داشته باشد به دست می آید در مناطق كم نور رشد رویشی درخت بیشتر بوده و شاخه ها در همدیگر فرو رفته تولید محصول را كم می نماید.

خاك: درخت زیتون معمولاً در اغلب خاكها محصول می دهد اما بهترین خاك برای زیتون كاری خاك سبك رسی، شنی با زهكش كافی و عمیق می باشد و بهترین pH برای درخت زیتون در محدوده 8-7 می باشد. سیستم ریشه ای زیتون سطحی است و قادر به تحمل خاكهای غرقاب شده نیست و حتی در خاكهای عمیق هم فقط 90 تا 120 سانتیمتر در خاك نفوذ می كند.

آب: زیتون را گیاهی كم توقع و مقاوم به خشكی می شناسند اما محصول مطمئن و اقتصادی در صورتی حاصل می شود كه برای هر هكتار زیتون بطور خالص حدود 4000 متر مكعب آب تأمین شود این میزان در مناطقی كه میزان تبخیر و تعرق زیاد است به 5500 تا 6000 متر مكعب می رسد. كاشت دیم زیتون نیز در مناطقی كه بین 400 تا 600 میلی متر بارندگی سالیانه با پراكنش مناسب داشته باشد عملی خواهد بود.

زمان محلولپاشی و تشکیل میوه زیتون

زمان محلولپاشی و تشکیل میوه زیتون

به منظور افزایش درصد تشكیل میوه، افزایش عملکرد و جلوگیری از ریزش گل در باغ های بارده استفاده از کودهای حاوی نیتروژن، روی و بور توصیه می شود که می توان بصورت پاییزه(بعداز برداشت زیتون) و بهاره دو هفته قبل از باز شدن کامل گلها (زمان تورم جوانه های گل) از کودهای مانند بتابور و بیونو و زینک،زتازینک،کورت زینک استفاده نمود.

لازم به ذکر است که استفاده از کودهای حاوی بور برای درخت زیتون به دلیل حساسیت درخت و ایجاد برگ سوزی نیاز به آزمایش آب و خاک الزامی است و عدم وجود سمیت بر در آن به خصوص در خاک های شور و رعایت نکات لازم هنگام محلولپاشی طبق نظر کارشناس گیاهپزشکی می باشد.

تغذیه درختان زیتون بصورت چالکود

تغذیه درختان زیتون بصورت چالکود

به منظور افزایش توان مصرفی درخت زیتون و سهولت در دسترسی عناصر مورد نیاز در باغ، استفاده از روش چالکود توصیه می گردد. همینطور مقادیر مصرفی کودها در این روش تغذیه به عوامل مختلف از جمله نتایج آزمون خاك و تجزیه برگی، سیستم آبیاری ، بافت خاك، سن درخت، و… بستگی دارد. از آنجاییكه سیستم ریشه های تغذیه كننده زیتون در نزدیكی تنه و تقریبا در سطح قرار دارند لذا باید كودهای مورد نظر در زیر سایه انداز درخت جای گذاری شوند.

به این منظور می توان از کودهای کامل گرانوله حاوی نیتروژن، فسفر و پتاسیم مانند استارفرت 20-5-15 و استارفرت 17-12-12 به صورت چالکود استفاده نمود. و بهترین زمان استفاده از کودهای چالکود در فصل پاییز می باشد. در باغهای دیم و نیز در باغهایی كه با آب شور آبیاری می شوند بهتر است کودهای حاوی ازت، فسفر و پتاسیم به صورت محلول پاشی استفاده شوند. همچنین استفاده از كودهای دارای گوگرد، نیز به دلیل نقش این عنصر در سنتز روغن و نیز بهبود خواص شیمیایی خاك توصیه می شود.

کوددهی درخت زیتون

کوددهی درخت زیتون

کودهای ازته مانند هورتی گرو 10-20-30 ، انکسترا 5-5-30 ، سولویتا 10-10-30 و نیترومول بهتر است در سه مرحله بصورت مصرف خاکی و یا محلول پاشی استفاده شوند، یک سوم کود هنگام شروع فعالیت درخت در زمستان (اسفندماه)، یک سوم کود پس از ریزش گلبرگ ها (خردادماه) و یک سوم باقیمانده هنگام سخت شدن هسته (مردادماه) داده می شود. بهترین زمان استفاده از کودهای فسفر، پتاسیم، آهن و گوگرد در فصل پاییز می باشد. بعلاوه کود سولفات آمونیم نیز به خاطر خاصیت اسیدی کردن محل ریشه به واسطه فرم آمونیومی آن بهترین کود برای شرایط خاك های ایران است. و این کود حاوی 21 درصد ازت و 24 درصد گوگردمی باشد.

همچنین استفاده از اسیدهای آلی مانند هیومیک اسید می تواند در تقویت درختان و بهبود رشد آن ها موثر می باشد. استفاده از اسیدهای آلی مانند هیومیک بیشتر نقش محرک رشد یا افزایش دهنده ظرفیت تبادل کاتیونی در محل ریشه را داشته است. کودهای حاوی هیومیک اسید مانند کورت هیومیک و کورت کمپلکس را می توان در اوایل اسفند ماه از طریق سیستم آبیاری به مقدار 5-10 کیلوگرم در هکتار به صورت یکباره و یا در دو تکرار استفاده نمایید. مصرف اسید هیومیک کارایی جذب را برای عناصر دیگر بخصوص نیتروژن، فسفر و پتاسیم افزایش می دهد. ذکر این نکته ضروری است که مصرف کود نپوسیده اثر بخشی مناسـبی از لحاظ حاصلخیزی نداشته و منجر به شیوع آلودگی به آفات، بیماری های گیاهی و علفهـای هـرز خواهـد شـد.