پاجوش نهال زیتون

پاجوش نهال زیتون

پاجوش نهال زیتون

مواظب نهال هایی که با پاجوش تکثیر شدند باشید!

در علوم باغبانی تکثیر با بذر را “زایشی” و تکثیر از طریق قلمه یا پیوند را “رویشی” مینامیم. عنصر مهم در تکثیر رویشی نوع قلمه یا پیوندک می‌باشد؛به این معنی که از کجای درخت قلمه یا پیوندک تهیه کنیم که زمان بار دهی جلو بیفتد.

هر درختی تعدادی شاخه بارده و تعدادی شاخه غیر بارده دارد که به طبع قلمه گیری از شاخه های بارده زمان گلدهی و نهایتا باردهی نهال را جلو خواهد انداخت. اما در این بین از پاجوش های درخت مادری هم میتوان قلمه گرفت که اتفاقاً در بحث ریشه زایی هم بسیار موفق خواهند بود اما قلمه پاجوش بسیار شبیه به تکثیر با بذر دچار تفرق صفات خواهد شد و تقریبا میتوان گفت نباید از این نوع نهال انتظار باردهی مناسب داشت.

از مشخصه های نهال پاجوشی هم چون نهال بذری میتوان به ریز بودن و پر تراکم بودن برگها همراه با رنگ سبز تیره اشاره کرد.