مبارزه با آفات و بیماری های زیتون

 مبارزه با آفات و بیماری های زیتون

 مبارزه با آفات و بیماری های زیتون

از جمله آفات مهم زیتون كه در ایران شناسایی شده است میتوان شپشك سیاه زیتون، پروانه برگخوار (جوانه خوار) زیتون، پروانه چوبخوار زیتون، كنه گالی زیتون و اخیراً مگس میوه زیتون كه بسرعت در چند استان كشور شایع شده و لازم است جهت جلوگیری از شیوع آن نسبت به انتقال نهالهای سالم و با گواهی بهداشت از استانهای دیگر اقدام نمود. از بیماریهای مهم زیتون میتوان پژمردگی ورتیسیلیومی زیتون، بیماری لكه طاووسی زیتون و بیماریهای پوسیدگی قلمه های ریشه دار و نهال جوان زیتون نام برد.

برخی ار افات زیتون و راه های مبارزه با انها:

پسیل زیتون

پسیل زیتون

هرس بهاره یکی از روشهای مبارزه زراعی است. با توجه به اینكه در مواردی هرس پاییزه توصیه می گردد اما این روش فاقد اثر است چون در پاییز حشرات كامل آماده زمستان گذرانی، در روی درخت پناه گرفته اند و با قطع و هرس شاخه ها، این حشرات به لحاظ داشتن قدرت پرواز، جابجا می شوند در حالی كه در هرس بهاره، عمدتا در مرحله تخم قرار داشته و بخش عمده آفت دچار تلفات می شوند. حذف پاجوش ها و نرك ها در تابستان، پاییز وزمستان روغن پاشی (روغن های امولسیون شونده) در بهمن ماه به نسبت دو درصد و در صورت نیاز تداوم آن در اسفند ماه به نسبت یك درصد تغذیه گیاهی و تقویت درختان چه به صورت مصرف كودها و مواد آلی و چه به صورت كودهای شیمیایی آبیاری منظم و كافی جهت كمك به دریافت مواد غذایی و جلوگیری از تنش های آبی

مگس میوه زیتون

مگس میوه زیتون

جمع آوری میوه های آبدار باقی مانده بر رو یا زیر درخت بلافاصله پس از برداشت محصول بیل زدن پای درختان زیتون از ابتدای بهمن ماه تا دهه سوم ماه. هرس جهت انجام تهویه درخت و کنترل علفهای هرز در تمام طول سال و انجام آبیاری به روش قطرهای پای درخت کنترل آفت پسیل زیتون به منظور حذف عسلک به عنوان منبع غذایی حشرات کامل آفت نصب تلههای زرد چسبنده با فرمون جنسی در ارتفاع بالای دو متر و در جهت غرب و جنوب بیرون درختان (در داخل تاج درخت نصب نشوند) به تعداد 3 تا 5 تله در هکتار و یا باغ کوچک و نصب تله پروتئین هیدرولیزات در داخل تاج درخت و دقت بررسی تله ها از دهه دوم خرداد به بعد در صورت افزایش شکار به 30 عدد و یا آغاز تخم ریزی در ارقام حساس (ماری و کنسروالیا در تابستان و زرد در پاییز)، محلول پاشی پروتئین هیدرولیزات به همراه آفت کش به صورت یک ردیف در میان و یا نصف تاج اعمال شود. غلظت پروتئین هیدرولیزات 3 درصد و غلظت آفت کش دلتامترین 5/2 درصد به میزان 1 در هزار توصیه می شود. باید توجه داشت که در سالهای آلوده، برداشت محصول کنسروی تا پایان شهریور و برداشت محصول روغنی تا نیمه آبان بایستی تمام شود.

شپشک سیاه زیتون

شپشک سیاه زیتون

استفاده متعادل از کودهای ازته و انجام آبیاری مناسب جهت جلوگیری از افزایش آمینواسید و گردش شیره در درخت هرس منظم شاخه های آلوده و قرار دادن شپشک های موجود روی درخت در معرض نور که بهترین روش کنترل زراعی آفت بوده و موجب کاهش جمعیت آن می شود. استفاده از ارقام مقاوم و متحمل به آفت مانندارقام بومی روغنی، زرد، ماری و شنگه

سوسک چوبخوار زیتون

از روشهای مبارزه زراعی با آفات چوب خوار میتوان به رعایت فاصله کاشت بین درختان جهت استفاده بهتر از مواد غذایی خاک اشاره کرد. نحوه کاشت نهال باید به گونه ای باشد که طوقه (محل اتصال ساقه به ریشه) بالاتر از خام قرار گیرد و اطراف طوقه نباید خاک ریخته شود و برای جلوگیری از تماس طوقه با آب میتوان اطراف آن یک تشتک ایجاد کرد. آبیاری درختان باید به صورت منظم انجام شود و گزارش شده آبیاری کافی و به موقع درختان یکی از موثرترین روشهای کنترل سوسک چوبخوار درختان میوه است. هرس شاخه های مریض و تقویت گیاهان با کود حیوانی از طریق چالکود در فصل زمستان و در بهار با کودهای مایع از طریق محلول پاشی جهت جلوگیری از حمله آفات موثر است

سوسک پوست خوار زیتون

سوسک پوست خوار زیتون

تقویت درختان با استفاده از کود آبیاری حذف سریع درختان آلوده وسوزاندن آنها شناسایی درختان آلوده که قابلیت و استعداد تیمار دارند استفاده از رنگ مخصوص محافظ تنه درختان آبیاری درختان تاعمق مناسب به ویژه درساعات اولیه صبح تشخیص زمان دقیق خروج سوسکهای بالغ جهت انجام سمپاسی با سمومی مثل دورسبان، پرمترین و سوین

سپردار زرد مرکبات

رعایت فاصله مناسب کاشت، که باعث برقراری جریان هوا و تهویه مناسب بین درختان و کاهش جمعیت آفت خواهد شد. عدم احداث باغات در خاك هایی با بافت رسی تا حدودی سنگین و در دره ها و کف رودخانه ها استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار و بازدید منظم قطره چکان ها برای اطمینان از عملکرد درست آنها و هرس منظم شاخه و برگهای آلوده به منظور تهویه مناسب بین درختان و کاهش رطوبت باغ