ارقام مختلف زیتون و انتخاب رقم مناسب برای کاشت زیتون

ارقام مختلف زیتون و انتخاب رقم مناسب برای کاشت زیتون

ارقام مختلف زیتون و انتخاب رقم مناسب برای کاشت زیتون

از نظر فنی در انتخاب ارقام توجه به موارد زیر ضروری است

الف. شناخت رقم از نظر خودباروری ، در صورتی كه رقم مورد نظر تا حدی و یا كاملا خود نابارور باشد بخشی از درختان باغ به رقم گرده ده اختصاص می یابند . حتی اگر میوه ای كه تولید می كنند تولید می كنند مطلوب نباشد ولی وجودشان ضروری خواهد بود و هرگاه كاشت به صورت مخلوط انجام شود نیازمندیهای گرده افشانی درختان اصلی باغ باید در اولویت طراحی قرار گیرند.

ب. چون قدرت رشد و شكل تاج ارقام مختلف متفاوت است ، شناخت این عوامل باغدار را در تعیین تراكم و سایر عملیات باغی ( هرس ، داشت و برداشت ) هدایت خواهد كرد

ج. انتخاب ارقام مقاوم در مقابل عوارض اقلیمی و خاكی و بیماریها مثل خشكی ، یخبندان ، شوری و ورتیسیلیوم

د. زود به بار نشستن عاملی است كه از نقطه نظر اقتصادی با اهمیت می باشد و سالهای بدون محصول اولیه را كاهش می دهد و باغدار قادر خواهد شد كه هر چه زودتر هزینه های سرمایه گذاری را جبران كند مثل واریته پیشولین كه در سال سوم به بار می نشیند

ه. انتخاب ارقام بومی معمولا ارقام بومی زیتون نسبت به ارقام غیر بومی مقاوم ترند و در شرایط مساوی محصول بیشتری تولید می كنند .در صورتیكه ارقام بومی مناسبی موجود نباشد می توان از ارقامی با دامنه وسیعتر سازگاری مانند كنسروالیا استفاده شود

و. در مورد ارقام خارجی انتخاب ارقام مستلزم كاشت قبلی آنها در ایستگاههای تحقیقاتی محلی است تا پس از حصول اطمینان از سازش آنها با محیط در سطح وسیع كاشته شوند زیرا دیده شده است كه اغلب ارقام زیتون پاسخ مساعدی به مناطق جدید نداده اند اما هرگاه مطالعات بیوكلیماتولوژی زیتون انجام شود می توان با اطمینان بیشتری نسبت به آن عمل نمود .

لیست ارقام زیتون روغنی وكنسروی با توجه به اقلیم های مختلف

ارقام متحمل به سرما:گروسان، زرد، آمیگدالیفولیا،والانولیا، ابوسطل

ارقام حساس به سرما:  كروناییكی، بلیدی، كالامون، كنسروالیا، ماری

ارقام  روغنی پیشنهادی برای مناطق نیمه گرمسیری: كنسروالیا، X3، آمفی سیس،آمیگدالیا

ارقام كنسروی پیشنهادی برای مناطق نیمه گرمسیری: دزفول، كیوپ،آمیگدالیا، شیراز،ابوسطل

ارقام روغنی  پیشنهادی برای مناطق گرمسیری وخشك: زرد،كنسروالیا، شیراز،روغنی، آمفی سیس، كروناییكی، آربكین، فرانگیونتو، لچینو، ماستوئیدس، بلیدی

ارقام كنسروی پیشنهادی برای مناطق گرمسیری وخشك: كیوپ، كنسروالیا، آمیگدالیا، تخم كبكی، دهقان، ابوسطل ، مانزانیلا

نهال مورد استفاده بایستی سالم وگواهی شده وترجیحا"، عاری از ویروس باشد.اگر این شرایط مهیا نباشد بایستی از نهالهایی كه از بالاترین وضعیت سلامت برخورداراست استفاده شود.

انتخاب رقم زیتون گرده زا

درمناطقی كه خسارت آفت مگس زیتون زیاد است از كشت ارقام حساس با غیرحساس باید اجتناب كرد.بایستی از ارقامی كه كاملا"، سازگار بامنطقه است استفاده نمود.

تولیداقتصادی میوه زیتون را می توان با كاربرد گرده زای مناسب بهبود بخشید.ارقام مختلف زیتون از نظر سازگاری دانه گرده به چهاردسته ارقام خودبارور، ارقام نیمه خودبارور،ارقام خودنابارور وارقام نرعقیم تقسیم می شوند كه سه دسته اخیر برای تولید میوه تجاری نیاز به گرده افشانی دارند.كیفیت گل درارقام زیتون متفاوت می باشد واین صفت تحت تاثیر رقم ومحیط میباشد.

ارقام زیتون خودناسازگار: میشن، كروناییكی، ماستوئیدس، كالاماتا، آمفی سیس

رقم دزفول شدیدا ، خودناسازگار است رقم زرد ومانزانیلا دارای خودناسازگاری نسبی می باشد.

بهنرین گرده زا برای زیتون رقم زرد بترتیب تیمارهای لچینو، خودگرده افشانی(زرد)، ماری ، مانزانیلا، بلیدی وروغنی است.

رقم شیراز بعنوان گرده دهنده رقم دزفول توصیه میگردد.